Pravidla a podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

 • 1 OBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Tento Řád Internetového obchodu (dále jen „Pravidla“ ) vymezuje pravidla pro používání Internetového obchodu, včetně mimo jiné zadávání a provádění Objednávek, používání Zákaznického účtu, reklamační řád, práva související s odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Pravidla jsou zákazníkovi zpřístupněna na odkazu na Pravidla obchodu bezplatně před uzavřením kupní smlouvy způsobem, který umožňuje získání, reprodukci a záznam obsahu pravidel pomocí ICT. Systém používaný Zákazníkem.
 3. Zákazník je povinen dodržovat všechna ustanovení Řádu. Prodej je založen na aktuální verzi těchto Pravidel, tj. na verzi, která je platná a akceptovaná Zákazníkem v době zadání Objednávky.
 4. Uzavření smlouvy o elektronickém poskytování služeb Zákaznického účtu uvedených v těchto Pravidlech je podmíněno registrací v Internetovém obchodě, přečtením a přijetím obsahu těchto Pravidel.
 5. Prodávající se uzavřením smlouvy o elektronickém poskytování služeb Zákaznického účtu zavazuje Zákazníkovi trvale poskytovat přístup k Zákaznickému účtu a využívat Internetový obchod v plném rozsahu na základě, v rámci a za podmínek stanovených v těchto Pravidlech.
 • 2 DEFINICE
 1. Kdykoli se v Předpisech odkazuje na:
 2. "Prodávající" - je třeba chápat jako TEGRA RAFAŁ HOŁUBEK, Aleja Fryderyka Chopina 49A, 05-092 Łomianki Dolne, NIP 527 156 86 37, REGON 012900094, e-mail: contact@tegraeyewear.com prostřednictvím toho zboží;
 3. „Zákazník“ – rozumí se jím fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, jakož i právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity které zákon přiznává právní způsobilost – používání Internetového obchodu, včetně používání Zákaznického účtu, který pro něj vytvořil Prodávající;
 4. „Spotřebitel“ – je třeba rozumět Zákazníka, který je fyzickou osobou využívající Internetový obchod, zejména nakupující, v rozsahu, který přímo nesouvisí s obchodní nebo profesní činností Zákazníka;
 5. „Stránky“ – rozumí se tím společně Prodávající a Zákazník;
 6. „Smlouva o prodeji“ – rozumí se jím smlouva uzavřená na dálku, jejímž předmětem je prodej Zboží Prodávajícím Zákazníkovi v souladu s pravidly stanovenými v Řádu.
 7. „Internetový obchod“ měl by být chápán jakointernetová platforma www.tegraeyewear.com spravovaná Prodávajícím dostupná on-line prostřednictvím www.tegraeyewear.com, jejímž prostřednictvím může Zákazník nakupovat Zboží;
 8. "IT systém" - je třeba jej chápat jako soubor spolupracujících IT zařízení a softwaru, zajišťující zpracování a ukládání, jakož i odesílání a přijímání dat prostřednictvím telekomunikačních sítí pomocí koncového zařízení vhodného pro daný typ telekomunikační sítě ve smyslu zákon ze dne 16. července 2004 r. - Zákon o telekomunikacích (tj. Sbírka zákonů z roku 2019, položka 2460, ve znění pozdějších předpisů);
 9. „Zboží“ – rozumí se jím movitá věc prezentovaná Prodávajícím v Internetovém obchodě, která může být předmětem Kupní smlouvy. Obrázky Zboží jsou pouze ilustrativní; to znamená, že Zboží na obrázcích se může mírně lišit od skutečného vzhledu v důsledku individuálního nastavení hardwaru počítače Zákazníka (např. sytost barev, proporce)
 10. „Zákaznický účet“ – je třeba rozumět individuální účet zřízený Zákazníkovi v rámci poskytování elektronických služeb Prodávajícím, pomocí kterého Zákazník využívá přístup do Internetového obchodu a má možnost mj, zadávat Objednávky zjednodušeným způsobem;
 11. "Elektronická adresa" - rozumí se jím označení Systému ICT umožňující komunikaci prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, zejména elektronické pošty;
 12. „Cena“ – rozumí se jí čistá hodnota Zboží vyjádřená v EUR. Cena nezahrnuje náklady na doručení, které závisí na způsobu doručení Zboží Zákazníkovi, dále na hodnotě a velikosti Objednávky a je dána při volbě způsobu dodání Zboží Zákazníkem. . Celková cena Objednávky (tj. cena Zboží spolu s dalšími náklady včetně nákladů na dodání) je uvedena v košíku před zadáním Objednávky Zákazníkem;
 13. „Osobní údaje“ – je třeba jimi rozumět informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;

m „Správce osobních údajů“ – rozumí se jím Prodávající, který v této roli sám nebo společně s jinými určuje účely a způsoby zpracování Osobních údajů;

 1. "Předpisy" - je třeba chápat jako tento dokument;

Ó. „GDPR“ – je třeba rozumět NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Sbírka zákonů UE.L.2016.119.1 ze dne 2016.05.04);

 1. „Objednávkou“ se rozumí projev vůle Zákazníka podaný prostřednictvím Internetového obchodu s uvedením: druhu a množství objednaného Zboží; druh dodávky; druh a výše platby; místo dodání zboží, údaje Zákazníka, tvořící nabídku na uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
 • 3 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBCHODU A ONLINE
 1. Internetový obchod provozuje Prodávající.
 2. Informace o Zboží umístěné na stránkách Internetového obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, ale výzvu k podávání nabídek ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.
 3. Informace o Zboží umístěné v Internetovém obchodě neznamenají, že Zboží je u Prodávajícího skutečně dostupné a je možné na něj splnit Objednávku.
 4. Na zboží prezentované v Internetovém obchodě může být poskytována záruka výrobce, dovozce nebo Prodávajícího, která se vztahuje na území EU. Záruční doba je u každého Zboží uvedena v jeho popisu. Podrobné podmínky záruky jsou uvedeny v záručním listě vydaném ručitelem.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo měnit Ceny zboží uváděné v E-shopu, zařazovat nové Zboží do nabídky, odstranit Zboží z nabídky nebo změnit jeho popis, provádět v E-shopu propagační akce, zejména na základě pravidla dané propagace. Zavedené změny nemají vliv na účinnost a realizaci dříve zadaných Objednávek Zákazníkem.
 6. Prodávající zajišťuje dostupnost Internetového obchodu pro Zákazníka pouze on-line a za předpokladu, že Zákazník na své náklady zajistí:
 7. počítačový hardware s operačním systémem, který umožňuje využívání internetových zdrojů,
 8. Připojení k internetu;
 9. přístup k individuálnímu e-mailovému účtu;
 10. povolena možnost „cookies“ (např. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)
 11. S výhradou ostatních ustanovení Pravidel je Internetový obchod Zákazníkovi k dispozici po dobu používání Internetového obchodu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
 12. Prodávající si vyhrazuje možnost on-line nedostupnosti Internetového obchodu pro Zákazníka za účelem zajištění bezpečnosti a stability Internetového obchodu pro účely oprav, údržby, odstraňování závad, provádění nezbytných úprav, změn a jiných obdobných činnosti.
 13. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu funkčnosti Internetového obchodu, a to jak jeho rozšířením o nové funkce, tak změnou stávající funkcionality.
 • 4 ZÁKAZNICKÝ ÚČET
 1. Podmínkou využívání všech funkcí Internetového obchodu Zákazníkem je souhlas s ustanoveními Pravidel, bezplatná registrace Zákaznického účtu v Internetovém obchodě a potvrzení této registrace Prodávajícím.
 2. Nastavení zákaznického účtu je nezbytné pro zadání objednávky v internetovém obchodě.
 3. Registrací zákaznického účtu a přijetím ustanovení Řádu předkládá Zákazník projev vůle vyjadřující souhlas s poskytováním elektronických služeb pro vedení Zákaznického účtu v souladu s ustanoveními Řádu.
 4. Při registraci Zákaznického účtu zadá přihlašovací jméno a heslo, které si sám nastavil a zná pouze on sám. Zákazník je povinen zajistit, aby jeho přihlašovací jméno a heslo zůstalo důvěrné, a zejména je nesmí prozradit neoprávněným osobám.
 5. Aby si zákazník mohl zaregistrovat zákaznický účet, měl by:
 6. vyplňte registrační formulář v internetovém obchodě;
 7. vyplňte všechna pole formuláře označená hvězdičkou jako povinná;
 8. přijmout Pravidla.
 9. Údaje zadané do registračního formuláře při registraci Zákaznického účtu by se měly týkat Zákazníka a měly by být pravdivé.
 10. Při registraci zákaznického účtu bude na elektronickou adresu uvedenou v registrační přihlášce zasláno potvrzení o registraci zákaznického účtu v internetovém obchodě s požadavkem na ověření údajů a dokončení registrace zákaznického účtu. . Tímto okamžikem je uzavřena smlouva o elektronickém poskytování služby Zákaznický účet a Zákazníkovi je dána možnost přístupu do Zákaznického účtu a provádění změn údajů uvedených při registraci.
 11. Prodávající může ze závažných důvodů odmítnout přijetí registrace zákaznického účtu a uzavření smlouvy o poskytování elektronických služeb.
 • 5 OBJEDNÁVKY A JEJICH REALIZACE
 1. Objednávky lze provádět prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře dostupného v Internetovém obchodě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Zákazník může zadat Objednávku po přihlášení do Zákaznického účtu poskytnutím údajů uvedených v elektronickém Objednávkovém formuláři nezbytných pro provedení Objednávky.
 3. Za účelem provedení Objednávky prostřednictvím Internetového obchodu Zákazník vloží vybrané Zboží do košíku výběrem druhu a počtu Zboží a stisknutím tlačítka „VLOŽIT DO KOŠÍKU“ a na základě zpráv zobrazených na Zákazníkovi včetně uvedení způsobu doručení a způsobu platby. Poté Zákazník provede Objednávku odesláním elektronického Objednávkového formuláře Prodávajícímu, přičemž na stránkách Internetového obchodu zvolí tlačítko „Objednat s povinností platby“ (nebo jeho ekvivalent). Pro zadání Objednávky je nutné, aby Zákazník přijal ustanovení Pravidel. V souhrnu Objednávky, před jejím odesláním Prodávajícímu, obdrží Zákazník informace o hlavních vlastnostech objednaného Zboží, celkové ceně Objednávky, tj. Cena za vybrané Zboží, náklady na dodání, jakož i veškeré dodatečné náklady, které mu byly účtovány v souvislosti s Objednávkou.
 4. Odeslání Objednávky Zákazníkem představuje předložení Prodávajícímu nabídky na uzavření Kupní smlouvy na Zboží, které je předmětem Objednávky.
 5. Po zadání Objednávky zašle Prodávající informaci o přijetí Objednávky k provedení na Elektronickou adresu uvedenou Zákazníkem. Tato informace je prohlášením prodávajícího o přijetí nabídky, které se rovná uzavření kupní smlouvy smluvními stranami.
 6. Závazná a konečná je Cena uvedená v košíku v okamžiku zadání Objednávky Zákazníkem.
 7. Za Objednávku zadanou v Internetovém obchodě může Zákazník zaplatit předem klasickým převodem na platební účet Prodávajícího (Název banky: Santander Bank Polska SA, IBAN: PL83 1090 1014 0000 0001 3237 3563, SWIFT: WBKPPLPP) nebo prostřednictvím způsoby platby kartou prostřednictvím operátorů elektronických plateb.
 8. Provozovatelem poskytujícím online platební služby je PayU
 9. Dostupné způsoby platby kartou:

* Vízum

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

*Maestro

 1. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který mu nenese žádné náklady.
 2. Doba plnění objednávky se počítá od okamžiku získání kladné autorizace platby.
 3. Při platbě bude zákazník informován o její výši bezprostředně před jejím provedením, dále o dostupných platebních metodách a údajích o provozovateli platby. Podrobná pravidla pro provádění plateb prostřednictvím operátorů provádějících elektronické platby jsou k dispozici na webových stránkách daného operátora.
 4. Pro provedení platby prostřednictvím operátora elektronických plateb by měl Zákazník postupovat podle pokynů operátora elektronických plateb, na který bude přesměrován z Internetového obchodu, a okamžitě zaplatit za provedenou Objednávku.
 5. Zákazník prohlašuje, že souhlasí s používáním a předáváním elektronických faktur, které nevyžadují podpisy smluvních stran, Poskytovatelem služby ve formátu pdf, a to zasláním na Elektronickou adresu uvedenou Zákazníkem. Prodávající poskytuje Zákazníkovi elektronickou fakturu ihned po obdržení platby za Objednávku.
 6. Při vyzvednutí zásilky se Zbožím by měl Zákazník zkontrolovat její stav a v případě poškození nebo neoprávněného zásahu do obalu se doporučuje Zákazníkovi sepsat škodní protokol v přítomnosti osoby, která Zboží vydává. Zákazník by měl neprodleně zaslat Prodávajícímu protokol o poškození spolu s případnou reklamací.
 7. Prodávající si vyhrazuje maximální dobu dokončení objednávky 30 dnů. Po neúčinném uplynutí této lhůty může Zákazník zrušit Objednávku zasláním prohlášení o zrušení Objednávky Prodávajícímu. V takovém případě Prodávající neprodleně vrátí Zákazníkovi, který je Spotřebitelem, všechny jím uhrazené platby, včetně případných nákladů na dodání Zboží.
 • 6 UKONČENÍ A ZÁNIK SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
 1. Tato kapitola se nevztahuje na Kupní smlouvy, ale vztahuje se pouze na smlouvy o elektronickém poskytování služeb Zákaznického účtu.
 2. Smlouvu o poskytování elektronických služeb může Zákazník kdykoliv ukončit prostřednictvím Internetového obchodu. Prodávající potvrdí ukončení smlouvy zasláním zprávy zákazníkovi na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem v zákaznickém účtu.
 3. Prodávající má právo smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoli ze závažných důvodů vypovědět se 14denní výpovědní lhůtou. Prodávající ukončí smlouvu o poskytování elektronických služeb zasláním odpovídajícího projevu vůle Zákazníkovi na Elektronickou adresu uvedenou Zákazníkem v Zákaznickém účtu.
 4. Smlouva o poskytování elektronických služeb zaniká v případě:
 5. Smrt nebo likvidace Klienta;
 6. Likvidace prodávajícího nebo ukončení podnikatelské činnosti prodávajícího.
 • 7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Prodávající jako správce osobních údajů vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil všechny možné prostředky fyzické, technické a organizační ochrany Osobních údajů před jejich náhodným nebo úmyslným zničením, náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním, použitím nebo zpřístupněním, v souladu se všemi platné zákony, včetně GDPR.
 2. cookies a další podobné technologie jako součást Internetového obchodu pro zlepšení efektivity a nabídnutí Zákazníkovi stále dokonalejší funkčnosti Internetového obchodu a více přizpůsobené reklamy. Pokud zákazník nesouhlasí s ukládáním a přijímáním informací do cookies, může změnit pravidla týkající se cookies pomocí nastavení svého webového prohlížeče nebo pomocí tzv. opt-out na stránkách poskytovatele daného technologického řešení. Podrobné informace o technologiích používaných Prodávajícím jsou k dispozici v Zásadách souborů cookie dostupných zde/odkaz.
 3. Více informací o zpracování Osobních údajů Prodávajícím naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných zde/odkaz.
 • 8 ODPOVĚDNOST
 1. Zákazník je povinen používat Internetový obchod v souladu s jeho určením a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla narušit jeho řádné fungování.
 2. Zákazníkovi je zakázáno vnášet do Internetového obchodu nelegální obsah. Zákazník nese plnou odpovědnost za správnost, rozsah, úplnost, obsah a soulad údajů zadávaných a uchovávaných v Zákaznickém účtu.
 3. V rozsahu povoleném zákonem nenese Prodávající odpovědnost za:
 4. blokování správci poštovních serverů, které zpracovávají e-maily Zákazníka, zprávy Prodávajícího zasílané na E-mailovou adresu Zákazníka a pro mazání a blokování e-mailů zasílaných Prodávajícím softwarem nainstalovaným na hardwaru počítače používaného Zákazníkem;
 5. nesprávný provoz Internetového obchodu vyplývající ze skutečnosti, že počítačový hardware, software nebo přístup k internetu Zákazníka nesplňují technické požadavky stanovené v Pravidlech;
 6. důsledky poskytnutí nesprávných nebo nepravdivých údajů o zákaznících Zákazníkem při registraci zákaznického účtu nebo při zadávání objednávky.
 7. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Prodávající nenese odpovědnost za obsah, formu a správnost informací obsažených v těchto odkazech. Procházení obsahu odkazů je na vlastní riziko Zákazníka.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo umístit reklamní obsah do jakékoli části Internetového obchodu ve formách používaných na internetu. Prodávající nenese odpovědnost za reklamní obsah umístěný v Internetovém obchodě a za nároky třetích osob z toho vyplývající.
 • 9 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne obdržení Objednávky. Toto období začíná běžet:
 2. převzetím Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou dopravce,
 3. pokud se kupní smlouva vztahuje na mnoho zboží, které je dodáváno samostatně, v dávkách nebo po částech – od převzetí posledního zboží, šarže nebo části
 4. v případě kupní smlouvy spočívá v pravidelném doručování věcí na dobu určitou - od převzetí první věci;
 5. pro ostatní případy - ode dne uzavření kupní smlouvy.
 6. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy stačí, aby spotřebitel zaslal informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 7. Pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen poskytnout prodávajícímu prohlášení o odstoupení, nejlépe na e-mailovou adresu contact@tegraeyewear.com . Pokud Spotřebitel využije této možnosti, Prodávající neprodleně zašle Spotřebiteli potvrzení o přijetí informace o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči (např. e-mailem).
 8. Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel formulovat následovně (následující vzorec však není povinný):

Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy

Jméno prodejce: TEGRA RAFAŁ HOŁUBEK

Adresa prodávajícího: ALEJA FRYDERYKA CHOPINA 49A, 05-092 ŁOMIANKI DOLNE

E-mailová adresa prodávajícího: contact@tegraeyewear.com

Tímto odstupuji/my (*) odstupuji od mnou/námi uzavřené smlouvy (*) na nákup následujícího zboží: ____________________________________________________

Objednáno dne (*)/přijato dne (*) _____________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů): ______________________________________________

Adresa spotřebitele (spotřebitelů): ________________________________________

Podpis spotřebitele (pouze v případě papírových výpisů): ________________________

Datum: _________________________________________________________________________________

(*) Nehodící se škrtněte

 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva považuje za neplatnou.
 2. Prodávající vrátí spotřebiteli všechny přijaté platby související s kupní smlouvou, od které spotřebitel odstupuje, zejména cenu zboží a náklady na dodání, přičemž v rámci náhrady nákladů na dodání je prodávající povinen uhradit pouze náklady na obvyklý, nejlevnější způsob doručení Objednávky, nabízený Prodávajícím. Přímé náklady spojené s vrácením Zboží vzniklé v důsledku odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy nese Spotřebitel.
 3. Prodávající vrátí spotřebiteli platby přijaté od spotřebitele, včetně ceny zboží a nákladů na dodání, neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy zaslaného prodávajícím. Spotřebitel, s výhradou oddílu 8 níže. Platba bude vrácena stejným platebním kanálem, který spotřebitel použil při platbě za zboží, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak.
 4. Spotřebitel, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, vrátit prodávajícímu zboží. Pro dodržení lhůty stačí zaslat Zboží zpět před uplynutím jeho platnosti. Vrácené zboží by mělo zůstat ve stavu, který nepřekračuje míru nezbytnou ke zjištění povahy zboží, jeho vlastností a fungování. Prodávající může zadržet vrácení platby za zboží až do obdržení položky nebo do doby, než prodávající předloží doklad o jejím vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 5. Právo na odstoupení od kupní smlouvy nemá spotřebitel v souvislosti s kupní smlouvou:
 6. ve kterém je předmětem služby nepřefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikací Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
 7. ve kterém je předmětem služby věc, která se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;
 8. ve kterém je předmětem služby věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření zásilky vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen;
 9. ve kterém jsou předmětem služby věci, které jsou svou povahou po dodání nerozlučně spojeny s jinými věcmi;
 10. ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen;
 11. na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
 12. na dodávku digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej podnikatel informoval o ztrátě práva. k odstoupení od smlouvy.
 13. Práva spotřebitele uvedená v tomto § 9 přísluší i Zákazníkovi, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jeho podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že se nejedná o osobu odbornou, vyplývající zejména z předmětu hospodářské činnosti, zpřístupněných na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti.
 • 10 VADY ZBOŽÍ. REKLAMACE.
 1. Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Zboží bez vad.
 2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi na základě záruky za fyzické nebo právní vady Zboží zakoupeného Zákazníkem. V případě prodeje, který není spotřebitelským prodejem, jsou ustanovení obsažená v § 556-576 občanského zákoníku vyloučena s přihlédnutím k čl. 556 4 a 556 5 občanského zákoníku.
 3. Spotřebitel má právo požadovat slevu z ceny, odstranění vady, výměnu vadného výrobku za nový nebo odstoupení od kupní smlouvy. Toto právo má i Zákazník, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odbornou povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti. obchodní činnost, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti.
 4. Zákazník může podávat stížnosti a informace související s neplněním nebo nesprávným plněním Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, včetně vad Zboží, nebo poskytování elektronických služeb uvedených v Pravidlech v jakékoli formě, včetně Online Reklamačního formuláře nebo přímo na elektronickou adresu prodávajícího contact@tegraeyewear.com.
 5. Měl by obsahovat:
 6. Údaje stěžovatele (jméno a příjmení/jméno a adresa Zákazníka, Elektronická adresa);
 7. Popis události, která je základem stížnosti;
 8. očekávání zákazníka, jak vyhovět žádosti o reklamaci;
 9. Doklad o koupi, pokud se reklamace týká objednaného Zboží.
 10. V případě reklamace vad Zboží je Zákazník povinen doručit vadné Zboží na adresu Prodávajícího. V případě Spotřebitele hradí náklady na dodání Prodávající.
 11. Prodávající do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od obdržení úplného oznámení o reklamaci odpoví na stížnost Zákazníka a oznámí mu další kroky související s posuzovanou reklamací.
 12. Pokud bude reklamace uznána ve prospěch Zákazníka, náklady na výměnu nebo opravu Zboží hradí Prodávající.
 13. Informaci o způsobu vyřízení reklamace obdrží zákazník e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v reklamaci.
 • 11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Tato pravidla nabývají platnosti dne 26. dubna 2023.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit ustanovení Řádu, aniž by bylo nutné zdůvodňovat takovou změnu, a zároveň se zavazuje informovat Zákazníka o každé změně Řádu umístěním jednotného textu Řádu. Pravidla na odkazu na Pravidla obchodu . Změny Řádu nemají vliv na objednávky zadané Zákazníkem před účinností změn Řádu – takové objednávky se provádějí v souladu s ustanoveními Řádu platnými v den zadání objednávky.
 3. Změny provedené v Řádu nabývají platnosti po 7 dnech od okamžiku zpřístupnění jejich obsahu na webové stránce Odkaz na Řád obchodu. Neakceptuje-li Zákazník nový obsah Řádu, je povinen oznámit tuto skutečnost Prodávajícímu, což má za následek ukončení smlouvy o poskytování služby Zákaznického účtu v souladu s ustanovením §6 obch. Předpisy.
 4. V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí příslušná ustanovení polského práva, zejména ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964. Občanský zákoník (tj. věstník zákonů z roku 2020, bod 1740, ve znění pozdějších předpisů) a ustanovení zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Sbírka zákonů z roku 2020, bod 287, ve znění pozdějších předpisů).
 5. Případné spory vzniklé z plnění kupní smlouvy se smluvní strany pokusí vyřešit smírnou cestou. Nedojde-li mezi stranami, které jsou podnikateli, k dohodě o smírném řešení sporu do 60 dnů ode dne podání žaloby, bude pro konečné řešení sporu příslušný soud podle sídla prodejce.
 6. Prodávající informuje Zákazníka, který je Spotřebitelem, o možnosti využití mimosoudních prostředků při vyřizování reklamací a vymáhání reklamací. Patří sem zejména:
 7. stálý, smírný spotřebitelský soud působící při Obchodní inspekci
 8. mediační řízení o smírném řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím, které je vedeno před oblastním inspektorem obchodní inspekce;
 9. pomoc při řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím poskytovaná příslušným okresním (obecním) ombudsmanem spotřebitelů nebo společenskou organizací, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele.
 10. platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR) dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Payment

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password