Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana soukromí uživatelů je pro nás obzvláště důležitá. Z tohoto důvodu jsou uživatelům webových stránek www.tegraeyewear.com (dále jen Internetový obchod) zaručeny nejvyšší standardy ochrany soukromí. TEGRA RAFAŁ HOŁUBEK jako správce osobních údajů dbá na zabezpečení osobních údajů poskytnutých Uživateli.

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na požadavky zavedené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 /WE (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (sbírka zákonů UE.L.2016.119.1 ze dne 05.04.2016) (dále jen GDPR), aby společnost TEGRARAFAŁ HOŁUBEK zajistilabezpečnost osobních údajů údaje, byly tyto zásady ochrany osobních údajů přijaty.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytnutých Uživateli v souvislosti s jejich používáním Internetového obchodu a dalších souvisejících webových stránek, komunikace a služeb.

Uživatelem je každý subjekt údajů, který používá Internetový obchod a další související webové stránky, komunikaci a služby. (dále jen Uživatel).

Správcem osobních údajů shromažďovaných v Internetovém obchodě je TEGRA RAFAŁ HOŁUBEK, Aleja Fryderyka Chopina 49A, 05-092 Łomianki Dolne, NIP 527 156 86 37 (dále jen Správce).

V rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy uzavřené Uživatelem se Správcem, jakož i v rozsahu nezbytném k tomu, aby Správce mohl na žádost Uživatele jednat, a v rozsahu nezbytném pro splnění zákonné povinnosti Správce - zpracování osobních údajů Uživatele probíhá na základě zákona, tj. čl. 6 sec. 1 lit. b) a bod. c) GDPR, aniž by Uživatel musel udělit souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Ve zbývajícím rozsahu je poskytnutí osobních údajů Uživatelem dobrovolné. V rozsahu, v jakém však souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatele vyjádřil pouze pro marketingové účely, je poskytnutí jeho osobních údajů Uživatelem dobrovolné, avšak odmítnutí souhlasu nebo odvolání souhlasu znemožní Správci od informování Uživatele o nových nabídkách a slevách.

I. SOUHLAS UŽIVATELE

Používáním Internetového obchodu Uživatelem se rozumí souhlas Uživatele s tím, že Správce shromažďuje, používá a sdílí neosobní a osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel má však kontrolu nad způsobem používání a sdílení svých údajů, který je podrobně popsán v kapitole V těchto Zásad ochrany osobních údajů „Uživatelská práva“ .

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu Uživatele má Uživatel právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním. Správce informuje Uživatele o možnosti odvolání souhlasu před udělením souhlasu Uživatelem.

V případě, že se tyto Zásady ochrany osobních údajů změní a Uživatel bude nadále používat Internetový obchod, je tato akce považována za souhlas s aktuálními podmínkami Zásad ochrany osobních údajů.

II. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ SPRÁVCE

1. Způsob získávání osobních údajů

A. Osobní údaje získané přímo od Uživatele

Správce získává osobní údaje dvěma způsoby. Prvním způsobem je získání osobních údajů přímo od Uživatele prostřednictvím:

• odeslání zprávy Uživatelem prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného v Internetovém obchodě,

• vytvoření zákaznického účtu v Internetovém obchodě Uživatelem,

• zadáním objednávky zboží nebo služeb v Internetovém obchodě,

• kontaktování Uživatele se Správcem za účelem získání technické pomoci, podání stížnosti nebo za jakýmkoli jiným účelem.

b. Osobní údaje získané z jiných zdrojů

Správce získává osobní údaje i z jiných zdrojů než přímo od Uživatele, tj.

ukládání prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií a přijímání chybových zpráv nebo údajů o používání ze softwaru spuštěného na vašem zařízení,

• od partnerů, se kterými Správce nabízí zboží a služby nebo provádí společné marketingové aktivity.

2. Osobní údaje zpracovávané Správcem

Rozsah osobních údajů, které Správce o Uživatelích shromažďuje, se může lišit v závislosti na účelu zpracování osobních údajů.

Správce shromažďuje např. tyto osobní a neosobní údaje:

• přihlašovací jméno ,

• jméno a příjmení / firma / jméno a příjmení podnikatele nebo jména a příjmení podnikatelů působících ve formě občanského sdružení,

• Korespondenční adresa,

• Telefonní číslo,

• Emailová adresa,

• identifikační číslo daně,

• REGON,

• IP počítače,

• Platební údaje, pokud uživatel provede nákup v internetovém obchodě.

• Informace obsažené v souborech cookie a podobných technologiích týkající se interakce Uživatele s internetovým obchodem Správce.

Správce dále shromažďuje údaje o obsahu souborů a zpráv Uživatele, když je to požadováno pro vyřízení objednávky, poskytnutí služby zákaznického účtu, včetně: předmětu a obsahu e-mailu, textu nebo jiného obsahu okamžitá zpráva, zvukový a obrazový záznam videa zprávy, zvukový záznam a přepis hlasové zprávy přijaté Uživatelem nebo jím nadiktované textové zprávy.

Správce dále shromažďuje informace poskytnuté Uživatelem, včetně názorů a hodnocení zboží a služeb, jakož i informace poskytnuté za účelem získání technické podpory. V případě kontaktu navíc Správce shromažďuje obsah zprávy.

III. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ - ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Způsob zpracování osobních údajů týkajících se Uživatele Správcem závisí na rozsahu využívání Internetového obchodu Uživatelem.

1. Objednávky, zákaznický účet (uzavření smlouvy)

Rozhodne-li se Uživatel objednat zboží či služby prezentované v Internetovém obchodě, bude Správce zpracovávat osobní údaje Uživatele v rozsahu nezbytném pro uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb a pro zajištění řádné realizace smlouvy uzavřené s Uživatelem.

Pokud si Uživatel zřídí zákaznický účet v Internetovém obchodě, Správce využívá osobní údaje Uživatele pro řádné plnění smlouvy o poskytování elektronických služeb, včetně autentizace a autorizace přístupu Uživatele k zákaznickému účtu.

2. Komunikace (plnění smlouvy, oprávněný účel sledovaný Správcem)

Správce používá osobní údaje Uživatele ke komunikaci s ním personalizovanou formou. Tato komunikace spočívá v zasílání e-mailů, zveřejňování upozornění na webové stránky a další prostředky v rámci Internetového obchodu a poskytované služby zákaznického účtu, včetně textových zpráv a push notifikací. Obsah sdělovaný Uživateli se týká nabízeného zboží a služeb, tj. dostupnost služeb a způsob jejich využívání, zabezpečení osobních údajů, aktualizace sítě, upomínky, ale také nabízené nabídky Správce.

Komunikace s Uživatelem se vztahuje i na službu Uživatele. Osobní údaje slouží k pomoci Uživateli, řešení problémů a reakce na jeho stížnosti.

Správce dále využívá osobní údaje Uživatele k tomu, aby mohl komentovat aktivity, Internetový obchod, služby a zboží Správce.

3. Reklama (souhlas, legitimní účel sledovaný Správcem)

Správce používá osobní údaje Uživatele k nabízení inzerce jemu přizpůsobené, pokud Uživatel s takovou činností souhlasil nebo v případě hospodářského vztahu mezi Správcem a Uživatelem. Tyto inzeráty se týkají jak nabídek Správce, tak subjektů s ním spolupracujících.

Reklamy prezentované Uživateli jsou individuálně přizpůsobeny každému Uživateli (tzv. „profilování“) pomocí:

• údaje poskytnuté přímo Uživatelem,

• údaje shromážděné, když Uživatel používá Internetový obchod,

• informace poskytnuté třetími stranami,

• údaje z reklamních technologií, jako jsou soubory cookie,

• majáky, pixely, reklamní značky a mobilní identifikátory.

Správce nesdílí osobní údaje Uživatele s inzerenty třetích stran nebo reklamními sítěmi bez souhlasu Uživatele. Pokud však Uživatel klikne na inzerát, který se mu zobrazí, bude o tom inzerent informován.

4. Vylepšení internetového obchodu (oprávněný zájem Správce)

Správce používá osobní údaje Uživatele v oblasti analytických a statistických činností za účelem neustálého zlepšování Internetového obchodu, zboží a služeb nabízených Správcem, poskytování lepších řešení, přidávání nových funkcí a příležitostí.

Osobní údaje týkající se Uživatelů jsou Správcem využívány také v oblasti průzkumů trhu, veřejného mínění a ekonomických analýz za účelem neustálého zlepšování Internetového obchodu.

5. Zabezpečení (oprávněný zájem Správce)

Správce používá osobní údaje Uživatele ke sledování, prevenci, odhalování a potírání podvodů a zneužívání, k ochraně ostatních Uživatelů proti takovému zneužití ak zajištění bezpečnosti sítí a informací. V případě, že bude důvodné podezření ze spáchání trestného činu, budou osobní údaje Uživatele použity k prošetření pravděpodobného spáchání trestného činu nežádoucími osobami nebo jiného porušení těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6. Uplatňování reklamací (oprávněný zájem Správce)

Rozhodne-li se Uživatel využívat Internetový obchod, zejména zřízením zákaznického účtu, objednáním zboží nebo služeb prostřednictvím něj, může Správce zpracovávat osobní údaje Uživatele v rozsahu nezbytném pro vyřízení případných nároků z obchodní činnosti, neboť a také analýzu potenciálních porušení pravidel používání internetového obchodu.

7. Daňová dokumentace (splnění zákonné povinnosti)

Pokud Uživatel prostřednictvím Internetového obchodu objedná zboží nebo služby, Správce bude zpracovávat osobní údaje Uživatele v rozsahu nezbytném pro vedení daňové dokumentace a vyřizování objednávek.

IV. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ADMINISTRÁTOREM

Osobní údaje Uživatele jsou nebo mohou být předány následujícím kategoriím příjemců:

1. subjekty provádějící určité služby v procesu prodeje, tj. poskytovatelé kurýrních/poštovních služeb, platební instituce zprostředkující provádění plateb Uživatelů za objednávky zboží nebo služeb;

2. poskytovatelé reklamních nebo marketingových služeb, v případě realizace cíle formou přímého marketingu vlastních služeb Správce;

3. poskytovatelé právních a poradenských služeb a podpora Správce při vymáhání splatných pohledávek (zejména advokátní kanceláře, inkasní společnosti);

4. subjekty zpracovávající osobní údaje na žádost Správce, např. poskytovatelé technických služeb obsluhující technickou infrastrukturu potřebnou pro provoz Internetového obchodu;

5. subjekty oprávněné získávat údaje na základě platného práva, např. soudy nebo orgány činné v trestním řízení, pokud podají žádost na základě vhodného právního základu.

V. UŽIVATELSKÁ PRÁVA

Máte právo rozhodovat o svých osobních údajích tím, že učiníte rozhodnutí týkající se zpřístupnění jednotlivých osobních údajů, včetně výběru nastavení ochrany osobních údajů. Uživatel si však v takové situaci musí být vědom toho, že nebude moci plně využívat některé funkcionality Internetového obchodu nebo služby nabízené Správcem.

Pokud chce Uživatel uplatnit svá práva jako subjekt osobních údajů, může kontaktovat Správce prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: contact@tegraeyewear.comNěkterá práva jakožto předmět osobních údajů může Uživatel uplatňovat prostřednictvím zákaznického účtu v Internetovém obchodě.

1. Právo na přístup k údajům

Uživatel má právo získat od Správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je - má právo získat přístup k informacím o podrobnostech zpracování jeho údajů, včetně zejména informací o účelu zpracování. a kategorie zpracovávaných údajů. data.

Uživatel má dále právo vyžádat si kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.

2. Právo na opravu

Uživatel má právo na opravu osobních údajů, které jsou nepravdivé. Má právo požadovat výměnu, doplnění nebo odstranění chyb, závad a zavádějících informací v celém datovém souboru, který se ho týká.

Předmětem doplnění nesmí být osobní údaje, které jsou nesprávné, tj. Uživatel nemůže požadovat nahrazení nebo doplnění stávajících údajů nesprávnými údaji.

V situaci, kdy jsou zpracovávané osobní údaje neúplné, může Uživatel poskytnout dodatečné prohlášení k jejich doplnění. Takové prohlášení je přípustné předložit v jakékoli formě, a to i za použití elektronických prostředků.

3. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Uživatel má právo požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud nastane některá z následujících okolností:

1. osobní údaje Uživatele již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

2. Uživatel odvolal souhlas, na kterém je zpracování založeno, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování;

3. Uživatel vznese námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají;

4. osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;

5. osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost stanovená právem Unie nebo právem členského státu, kterému Správce podléhá;

6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo být zapomenut má Uživatel pouze v případě uplatnění práva na výmaz osobních údajů a pouze v situaci, kdy osobní údaje, které se ho týkají, byly Správcem zveřejněny.

4. Právo na omezení zpracování

Uživatel má právo na omezení zpracování svých osobních údajů v těchto případech:

1. Uživatel zpochybňuje správnost osobních údajů - po dobu umožňující Správci zkontrolovat správnost těchto údajů;

2. zpracování je protiprávní a Uživatel nesouhlasí s odstraněním osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

3. Správce již nepotřebuje osobní údaje Uživatele pro účely zpracování, ale Uživatel je potřebuje pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu nároků;

4. Uživatel vznesl námitku proti zpracování - do doby, než bude zjištěno, zda oprávněné důvody na straně Správce převažují nad důvody pro námitku Uživatele.

V případě omezení zpracování může Správce zpracovávat osobní údaje, s výjimkou uložení, pouze:

1. se souhlasem Uživatele popř

2. za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby nároků, popř

3. k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby, popř

4. z důležitých důvodů veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

5. Právo na přenositelnost údajů

Uživatel má právo obdržet ve strukturovaném, běžně používaném formátu osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Správci, a má právo tyto údaje zaslat jinému správci.

Uživatel má dále právo požadovat, aby jeho osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci, je-li to technicky možné.

6. Právo vznést námitku

Uživatel má právo z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů:

1. ve veřejném zájmu v rámci výkonu veřejné moci svěřené správci,

2. proti zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud souvisí s tímto přímým marketingem,

3. pro oprávněný účel Správce.

Řízení ohledně projednání námitky a veškerá komunikace je bezplatná, námitku je možné podat i elektronicky.

7. Právo podat stížnost

Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení.

VI. COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE POUŽÍVANÉ ADMINISTRÁTOREM

Správce používá cookies a další obdobné technologie k zajištění optimální obsluhy návštěvy Uživatele v E-shopu, umožnění rychlejšího a snadnějšího přístupu k informacím a nabízení stále dokonalejších funkcionalit E-shopu, jakož i pro marketingové a remarketingové účely ( včetně nezbytných analytických činností a sestavení do marketingových profilů na základě aktivity Uživatele na jednotlivých podstránkách Internetového obchodu). Soubory cookie ("cookies") jsou fragmenty kódu, které jsou textovými soubory odpovídajícími HTTP dotazům směrovaným na server správce. Internetový obchod také využívá další dostupné technologie, které umožňují ukládat informace v prohlížeči do příslušných datových úložišť (Session Storage, Local Storage) a jsou také umístěny ve fragmentech kódu analytických nástrojů poskytovaných jinými dodavateli, které umožňují ukládat soubory cookie. v doménách těchto služeb. Informace uložené nebo k nim přistupující nemění konfiguraci zařízení Uživatele a na něm nainstalovaného softwaru. Informace obsažené v cookies a podobných technologiích jsou považovány za osobní údaje pouze ve spojení s jinými osobními údaji dostupnými o daném Uživateli. Pokud Uživatel nesouhlasí s ukládáním a přijímáním informací v cookies nebo podobných technologiích, může změnit pravidla týkající se cookies pomocí nastavení svého webového prohlížeče nebo pomocí tzv. možnost opt-out na stránkách poskytovatele daného technologického řešení. Podrobné informace o technologiích používaných Správcem jsou k dispozici v Zásadách používání souborů cookie.

VII. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Ochrana zabezpečení osobních údajů

Správce zavádí různá opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů Uživatele. Bezpečné používání nabízených služeb je zajištěno systémy a postupy sloužícími k ochraně před přístupem a zpřístupněním údajů neoprávněným osobám. Systémy a postupy používané Správcem jsou navíc pravidelně monitorovány za účelem odhalování možných hrozeb. Osobní údaje získané Správcem jsou uchovávány v počítačových systémech, ke kterým je přísně omezen přístup.

2. Uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů Uživatelů se může lišit vzhledem k tomu, že ve vztahu k osobním údajům různých Uživatelů mohou být uvedeny jiné účely zpracování údajů.

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení konkrétních cílů, tj.

1. v případě analytických a statistických účelů - po dobu nezbytnou k dosažení cílů souvisejících s efektivním fungováním a rozvojem Internetového obchodu;

2. v případě realizace objednávek, poskytování služeb Uživateli - po dobu trvání smlouvy a po dobu promlčení nároků;

3. po dobu vyžadovanou zákonem v souvislosti s účelem vedení daňové dokumentace a zúčtování dle realizovaných smluv;

4. v případě zpracování osobních údajů pro marketingové účely - po dobu trvání hospodářského vztahu s Uživatelem, pokud Uživatel nevznese námitku proti zpracování pro tyto účely dříve;

V každém z výše uvedených případů, po uplynutí nezbytné doby zpracování, mohou být údaje zpracovávány pouze za účelem zajištění vymáhání nároků nebo obrany proti nim, a po této době pouze v případě a v rozsahu vyžadovaném zákonem.

Osobní údaje uživatelů jsou uloženy v databázi Správce, ve které byla uplatněna technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných údajů v souladu s požadavky stanovenými platnými právními předpisy. Do databáze má přístup pouze Administrátor.

3. Změny zásad ochrany osobních údajů

Za účelem aktualizace informací obsažených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a jejich souladu s platnými právními předpisy mohou být tyto Zásady ochrany osobních údajů změněny. Se změnou obsahu dokumentu se změní datum jeho aktualizace, umístěné na začátku těchto Zásad ochrany osobních údajů. O každé významné změně však bude Uživatel informován prostřednictvím informací zveřejněných na webových stránkách Internetového obchodu nebo přímo. Za účelem získání informací o tom, jak chránit osobní údaje, Správce doporučuje Uživatelům pravidelně číst tato pravidla ochrany osobních údajů.

4. Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli pochybností souvisejících s ochranou osobních údajů nebo za účelem získání informací týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů může Uživatel kontaktovat Správce prostřednictvím e-mailu na e-mail společnosti contact@tegraeyewear.com a poštou na následující adresu adresa: Aleja Fryderyka Chopina 49A, 05-092 Łomianki Dolne .

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14 odst. 1 písm. 1 nařízení ODR (online řešení sporů):

Evropská komise dává spotřebitelům možnost řešit online spory podle čl. 14 odst. 1 písm. 1 ODR na jedné z jejich platforem. Platforma ( http://ec.europa.eu/consumers/odr ) slouží jako stránka, na které se spotřebitelé mohou pokusit o mimosoudní řešení sporů vzniklých při online nákupech a smlouvách o službách.

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14, odst. 1 ODR (nařízení pro řešení sporů online):

Evropská komise dává spotřebitelům možnost řešit spory online na jedné ze svých platforem, a to na základě čl. 14, odst. 1 nařízení ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako portál, kde mohou zákazníci dosáhnout mimosoudního vyrovnání ve sporech plynoucích z online nákupů a kontraktů na služby.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password